Nhập Học > Học Phí

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo nhất đối với số tiền đầu tư cho giáo dục.

Để xác nhận chỗ của quý vị tại trường, quý vị phải trả phí chiếu theo Thư Mời Nhập Học của quý vị. Có thể trả phí này bằng chuyển khoản ngân hàng, bưu phiếu, chi phiếu bảo chi, VISA hoặc Mastercard.