Các Chương Trình > Các Chương Trình Dài Hạn và Ngắn Hạn

Các Chương Trình Dài Hạn và Ngắn Hạn

Chúng tôi đã thiết kế các chương trình của mình để đáp ứng các nhu cầu của du học sinh chúng tôi, trong đó có các lựa chọn mà sẽ thỏa mãn khát vọng học hỏi của họ.

Các Chương Trình Dài Hạn

Chương Trình Trọn Năm cho Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12

  • Chương trình phổ biến nhất của chúng tôi

Các Chương Trình Nửa Năm

  • Trung Học – Bắt đầu vào tháng Hai (học kỳ 5 tháng)
  • Trung Học Cơ Sở và Tiểu Học - Bắt đầu vào tháng Giêng

Các Chương Trình Ngắn Hạn

Mùa hè Chuyên sâu tiếng Anh và chương trình văn hóa

  • Mùa Hè: Tháng Bày và tháng Tám
    • Các Chương Trình Hàng Tuần
    • Có các lựa chọn 1 - 8 tuần
    • Có các chương trình nhóm theo ý khách hàng