Nhập Học > Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh kiểm và trình độ học vấn hiện tại của ứng viên được ghi rõ trong học bạ và các tài liệu di trú. Du học sinh phải chỉ định một người chịu trách nhiệm để bảo đảm cung cấp nơi ăn ở, áo quần và chuyên chở và sẽ là đầu mối liên lạc chính của đứa trẻ với nhà trường.

Có thể truy cập vào kết nối sau đây để biết thêm thông tin về giấy phép du học và mẫu đơn xin giấy phép: