Nhập Học > Chánh Sách Bồi Hoàn

Chánh Sách Bồi Hoàn

Mọi yêu cầu bồi hoàn phải lập thành văn bản gởi đến văn phòng Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế, Học Khu 43 (Coquitlam). Đơn xin bồi hoàn phải kèm theo bản chánh Văn Thư Chấp Nhận do Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế cấp cùng với các tài liệu hỗ trợ liên quan (chẳng hạn văn thư từ Bộ Nhập tịch và Di trú Canada).