Nhập Học > Y Tế

Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card)

Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để được chấp nhận vào Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế. Tất cả du học sinh phải trình diện văn phòng phụ trách Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế với hộ chiếu và Giấy Phép Du Học sau khi đến học khu chúng tôi để nộp đơn tham gia bảo hiểm này. Bảo Hiểm Y Tế của B.C. – Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) sẽ bao trả cho tất cả du học sinh sau khi kết thúc thời gian chờ đợi ba tháng. Bảo hiểm MSP do luật pháp của B.C. bắt buộc đối với tất cả những người cư trú tại B.C. Muốn tham gia bảo hiểm này, du học sinh hoặc cha mẹ / người giám hộ hợp pháp phải nộp đơn tại văn phòng này, kèm theo hộ chiếu và Giấy Phép Du Học còn hiệu lực của du học sinh ngay khi đến học khu. Vào khi kết thúc thời gian chờ đợi, MSP sẽ gởi Thẻ Chăm Sóc đến địa chỉ nhà của du học sinh. Khi đã có Thẻ Chăm Sóc rồi, du học sinh sẽ nhận được các dịch vụ y tế như tất cả các cư dân British Columbia khác. Mỗi Thẻ Chăm Sóc có một ngày hết hạn, thường là ngày hết hạn Giấy Phép Du Học. Ngày này là ngày khi tất cả du học sinh hội đủ điều kiện để được bao trả, chứ không phải là ngày trả phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm được văn phòng Giáo Dục Quốc Tế trả cho MSP thay mặt cho từng du học sinh trong khi du học sinh ghi danh vào chương trình. Khi du học sinh ngưng tham gia Chương Trình Quốc Tế, các phúc lợi về bảo hiểm lúc đó thuộc trách nhiệm của du học sinh và cha mẹ /người giám hộ. Muốn gia hạn Thẻ Chăm Sóc, du học sinh phải cung cấp cho văn phòng Giáo Dục Quốc Tế một bản sao Giấy Phép Du Học được gia hạn. Phải làm việc này hàng năm trong khi du học sinh còn là thành viên của Chương Trình Quốc Tế tại Học Khu 43 (Coquitlam).

 

Bảo hiểm tư (tạm thời)

xin vui lòng bấm vào đây