Nhập Học > Quy Chế Giám Hộ

Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học sinh 24 / 7 / 365 ngày và đáp ứng mọi nhu cầu của du học sinh trong suốt thời gian du học sinh học tập và sinh sống tại Coquitlam.

Du học sinh ghi danh vào các trường tiểu học phải ở cùng cha mẹ. Du học sinh Trường Trung Học Cơ Sở và Trung Học và dưới 19 tuổi phải điền vào hai tài liệu bổ sung mới được văn phòng phụ trách chiếu khán cấp phép. Tài liệu bắt buộc thứ nhất là một tờ khai về chế độ giám hộ do một công dân Canada hoặc một thường trú nhân đã trưởng thành điền vào, chỉ rõ rằng đã thu xếp để người giám hộ hành động thay cho cha mẹ. TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG TẠI CANADA.

Tài liệu bắt buộc thứ hai tương tự như tài liệu thứ nhất nhưng phải được cha mẹ hoặc người quản lý hợp pháp của đứa trẻ điền vào tại quốc gia nguyên quán, chỉ rõ rằng đã thu xếp để người giám hộ hành động thay cho cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ thừa nhận vai trò giám hộ đối với đứa trẻ. TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG TẠI QUỐC GIA NGUYÊN QUÁN.

Nhắc lại: các giấy phép du học của quý vị phải còn hiệu lực. Có thể xin gia hạn tại Canada bằng cách hoàn tất tiến trình gia hạn của Cơ quan Quan Thuế và Di Trú Canada.

Có thể tìm thấy các thông tin về yêu cầu giám hộ trong Sổ Tay và Tóm Tắt Tiến Trình CIC (CIC Manuals and Operations Memoranda); Thủ Tục Tiến Hành tại Ngoại quốc (Overseas Processing); Chương OP 10 "Tiến Trình Cấp Phép cho Du Học Sinh" Đoạn 2.7.1.

Xin vui lòng tải các tài liệu sau đây: