ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา >หลักเกณฑ์ในการคัดสรร

หลักเกณฑ์ในการคัดสรร

การรับเข้าศึกษาในโครงการการศึกษานานาชาติ และการจัดสรรที่ให้เข้าเรียนในโรงเรียนในเวลาต่อมานั้น จะตัดสินจากภูมิหลังทางการศึกษาและความประพฤติของผู้สมัคร ตลอดจนผลการเรียนทางวิชาการปีปัจจุบันซึ่งวัดได้ด้วยใบรับรองผลการเรียน รวมทั้งจำนวนที่เรียนที่มีอยู่ในหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับสำหรับคนเข้าเมือง และนักเรียนจะต้องแจ้งชื่อของผู้ดูแลในเขตโคควิทแลมซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อคนแรกกับทางโรงเรียน และผู้ดูแลนั้นจะต้องสร้างความมั่นใจว่า มีการจัดเตรียมที่พัก อาหาร เสื้อผ้า และการเดินทางให้กับนักเรียน และจะเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่โรงเรียนจะติดต่อเกี่ยวกับเด็กในความดูแล

ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ การ ขอ อนุญาต ศึกษา และ แบบ ฟอร์ม ใบ สมัคร สามารถ พบ ลิงค์ ต่อ ไป นี้: