ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา > นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

 

คำร้องขอเงินคืนทั้งหมดจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ในโรงเรียนประจำเขต 43 (โคควิทแลม) และคำร้องขอเงินคืนนั้นจะต้องส่งมาพร้อมกับต้นฉบับของหนังสือตอบรับเข้าศึกษาที่ออกให้โดยโครงการการศึกษานานาชาติ และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น จดหมายจากกองตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา)