หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรต่างๆ

มีหลักสูตรมากมายที่เปิดรับนักเรียนนานาชาติตลอดปีการศึกษา โดยมีทั้งหลักสูตรทั้งปีในเวลา 10 เดือน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนตามปกติของแคนาดา และหลักสูตรระยะสั้นในวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) อย่างเข้มงวด ซึ่งจะใช้เวลาเรียนสั้นๆ เพียงครั้งละ 1 สัปดาห์ และเรายังมีหลักสูตร ESL /วัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน ในระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีการเรียนในห้องเรียนภาคเช้าครึ่งวัน และการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภาคบ่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในระหว่างฤดูร้อนเรายังเปิดสอนวิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับ ภาษาอังกฤษ 9 , 10 หรือ 11 ส่วน วิชา ESL อย่างเข้มงวดระยะสั้นในเวลา 4 สัปดาห์นั้น จะเปิดสอนตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนมิถุนายน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย .

 

หลักสูตรการศึกษาของมณฑลประกอบด้วยวิชาหลักที่ท้าทายคือ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิจิตรศิลป์ และการศึกษาในสายอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้นักเรียนอาจเลือกเรียนวิชาเลือกจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรเฉพาะที่จะบรรลุตามความต้องการของระบบการศึกษาในมณฑลบริทิช โคลัมเบีย นักเรียนที่สำเร็จเกรด 12 จากระบบโรงเรียนรัฐบาลของโคควิทแลมจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทุกแห่งในแคนาดา รวมทั้งที่อื่นๆ ด้วย .

 

จะมีการจัดหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติและการจัดให้เรียนล่วงหน้าสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้า นวิชาการสูงกว่าปกติ ซึ่งวิชาระดับมหาวิทยาลัยที่จัดให้เรียนล่วงหน้านั้นเป็นวิชาสามัญ : นักเรียน ที่ได้รับหน่วยกิตจากการเรียนเป็นกรณีพิเศษในวิชาต่างๆ นั้น จะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังการเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ทั่วโลก .

 

นักเรียนนานาชาติจะมีข้อได้เปรียบจากการสำเร็จการศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นนำของแคนาดา ขณะที่จะได้รับความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั่วโลก .