ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา > การเป็นผู้ดูแล

การเป็นผู้ดูแล

ระเบียบข้อบังคับสำหรับคนเข้าเมืองแคนาดา และการเป็นผู้ดูแล

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจะต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ส่วนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารเพิ่มอีก 2 ชุดก่อนที่สำนักงานวีซ่าจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ เอกสารชุดแรกที่ต้องการคือ การแจ้งเรื่องผู้ดูแล ซึ่งเอกสารชุดนี้จะต้องกรอกให้สมบูรณ์โดยชาวแคนาดาหรือผู้ที่อยู่อาศัยถาวรในแคนาดาที่มีอายุเกิน 25 ปี โดยระบุถึงการจัดการเป็นผู้ดูแลนักเรียนซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปกครองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีความจำเป็นต้องให้การรักษาทางการแพทย์อย่างฉับพลัน โดยในบางกรณีนั้นสภาลูกค้าของโรงเรียนจะดำเนินการให้ผู้ปกครองที่บ้านโฮมสเตย์เป็นผู้กรอกเอกสารนี้ แต่ในบางกรณีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนหรือผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติจะปฏิบัติหน้าที่นี้แทน เอกสารชุดนี้จะต้องทำบันทึกขึ้นภายใน ประเทศแคนาดา

เอกสารที่ต้องการชุดที่สองจะคล้ายกับเอกสารชุดแรก แต่ต้องกรอกให้สมบูรณ์โดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของเด็กจากในประเทศบ้านเกิด โดยระบุถึงการที่ผู้ดูแลจะปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปกครอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่ผู้ปกครองรับทราบถึงบทบาทของผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่บ้านโฮมสเตย์หรือผู้แทนจากคณะกรรมการโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก โดย เอกสารชุดนี้จะต้องจัดทำบันทึกขึ้นในประเทศบ้านเกิดของนักเรียน

คำเตือน : วีซานักเรียนของท่านต้องมีการต่ออายุใหม่ทุกปี ท่านสามารถดำเนินการต่ออายุได้โดยง่ายจากในประเทศแคนาดา เพียงส่งแบบ ฟอร์มการขอต่ออายุไปทางไปรษณีย์ พร้อมการชำระเงินจำนวน 125 เหรียญ

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการเป็นผู้ดูแลนักเรียนสามารถหาอ่านได้จากคู่มือและบันทึกการปฏิบัติ งานของ CIC ในหมวดหัวข้อการดำเนินการด้านต่างประเทศ บทที่ OP 10 เรื่อง “ วิธีการขอวีซานักเรียน” ตอนที่ 2.7.1