ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา

ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครเรียนต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ไปพร้อมกับใบรับรองผลการเรียนของปีปัจจุบันและสองปีที่ผ่านมา ใบรับรองผลการเรียนนั้นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลอย่างเป็นทางการ และเมื่อเอกสารทั้งหมดพร้อมเงินค่าสมัครจำนวน 200 เหรียญ ส่งถึงสำนักงานนานาชาติแล้ว นักเรียนจะได้รับการคัดสรรให้เข้าเรียนในโครงการการศึกษานานาชาติ โดยปีการศึกษาจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน ซึ่งนักเรียนนานาชาติอาจจะเข้าเรียนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ นักเรียนควรจะสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อยสามถึงสี่เดือน เพื่อให้มีเวลาในการขอวีซานักเรียน จดหมายแจ้งรับเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการจากสำนักงานนานาชาติโคควิทแลมนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนั กเรียนในการขอวีซ่านักเรียน และการประกันสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อพักอยู่ในประเทศแคนาดา

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

  • · ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร แนบสำเนาหนังสือเดินทางใบรับรองผลการศึกษาเพื่อการพิจารณารับเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 2

  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับ
  • ชำระค่าเล่าเรียนและยื่นเอกสารเกี่ยวกับผู้ดูแลนักเรียน

ขั้นตอนที่ 3

  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนสำหรับใช้ในการขอวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนที่ 4

  • เมื่อเดินทางมาถึงโคควิทแลมแล้ว นักเรียนจะต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรการศึกษานานาชาติ พร้อมแสดงหนังสือเดินทางและวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะทำเรื่องคุ้มครองการประกันสุขภาพต่อไป